Home >  Books > Hojojutsu

Hojojutsu Books

Rogue Hojojutsu

 

by Douglas Kent, 2016

Douglas Kent Rope, 978-0-9736688-5-8

Shashin de oboeru Hojojutsu 

(Japanese)

 

by Mizukosho Hiro, 2005

Airyudo, 978-4-7502-0282-2

Torinawa taizen 

Nihon dento bugei (Japanese)

 

by Mizukosho Hiro, 2013

Airyudo, 978-4-7502-0331-7, hardcover

Hojojutsu 

The Binding Art (Volume 1)

 

by Shihan Allen Woodman, 2014

self-published, 978-1495935206

Hojojutsu 

The Art of Tying Your Enemy

 

by Shihan Allen Woodman, 2013

self-published, 978-1482755657